Comuna Pechea

Administrația locală a comunei Pechea, județul Galați

Evidenta persoanei

Categoriile de servicii, efectuate, potrivit legii, de către Direcției pentru Evidenta Persoanelor șiAdministrarea Bazelor de Date al M.A.I.:
Eliberarea actelor de identitate și înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței, aprobări de înscriere a unor mențiuni în actele de stare civila romane privind schimbările de nume și/sau prenume efectuate de cetățenii romani în străinătate, aprobări de transcriere a certificatelor și
extraselor de stare civila procurate din străinătate, certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei romane, adeverințe (dovezi) privind modul cum sunt înregistrate unele persoane în Registrul Național de Evidenta a Persoanelor (R.N.E.P.), furnizări de date din R.N.E.P..

* Acte de identitate *

Actele de identitate care se eliberează cetățeanului roman sunt cartea de identitate și cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a
titularului. Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În sensul Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de
valabilitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor romani cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, dar nu poate depăși un an.

IMPORTANT – NOTĂ
Actele se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității actului de identitate deținut, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor la care sunt arondați
cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, care se sancționează cu amendă cuprinsă între 40 lei (RON) și 80 lei (RON), fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.
Facem un apel către toți cetățenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situațiilor neplăcute în care pot deveni contravenienți la prevederile legii.
Cazuri în care se eliberează o noua carte de identitate:
– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii
(exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de „copil găsit” și identificarea ulterioara a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanță la data nașterii; înregistrarea tardiva a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere ș.a.);
– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;
– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.


I. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE
(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează)
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
– chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind
actualizată în funcție de rata inflației, cu avizul Consiliului Concurenței.
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:
a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de
unul dintre documentele prevazute la lit.a);
b) declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică;
c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțita de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);
pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se da și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol, pentru mediul rural.
Persoanele care au deținut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidentă a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si copie. Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenta a persoanelor si cu privire la pregatirea populatiei pentru aparare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului sau stabilirii resedintei nu
se mai solicita dovada luarii in evidenta de catre centrul militar judetean sau de sector.
Pe langa aceste documente mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve – certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate
– un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.
4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe a carui raza teritoriala este
situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de
identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele
documente:
– certificatul de nastere;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta;
– pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din
strainatate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate.
Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.
In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.
5. Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobandit cetatenia romana Persoanele care au dobandit cetatenia romana depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta urmatoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati, pentru clarificarea cetateniei, catre Ministerul Justitiei;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate.
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie in acest sens.

II. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII DE STABILIRE A RESEDINTEI:

– cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
– actul de identitate al solicitantului;
– unul din urmatoarele documente cu care se face dovada adresei de resedinta:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul din documentele prevazute la lit.a);
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b);
pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.

III. ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE PROVIZORII CETATEANULUI ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA

Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc sa intre in posesia unei carti de identitateprovizorii, in care sa fie inscrisa resedinta din Romania, unde locuiesc temporar, depun Cererea
pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in
Romania, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia au resedinta, la
care anexeaza urmatoarele documente:
a) pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in
strainatate, original si copie;
b) certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;
c) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
d) dovada adresei de resedinta din Romania;
e) doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii.


IV. CUANTUMUL TAXELOR SI MODUL DE ACHITARE
Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei (RON), iar a cartii de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
In cazul cererilor pentru eliberarea actelor de identitate depuse la D.E.P.A.B.D., in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, contravaloarea se achita la D.E.P.A.B.D..

V. FORMA, CONTINUTUL SI ELEMENTELE DE PARTICULARIZARE ALE CARTII DE IDENTITATE SI CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

1. CARTEA DE IDENTITATE este documentul emis in sistem informatizat si cuprinde urmatoarele
elemente:
a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusa din doua litere, si numarul, compus din 6 cifre;
d) denumirea structurii emitente, respectiv a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor sau, dupa caz, a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
al M.A.I. – denumirea abreviata, initialele judetului, dupa caz, si codul structurii emitente;
e) termenul de valabilitate;
f) fotografia titularului;
g) urmatoarele date personale ale titularului:
1. codul numeric personal;
2. numele – semnifica numele de familie;
3. prenumele;
4. prenumele parintilor;
5. locul nasterii;
6. sexul;
7. domiciliul.
Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm latime; 0,7
mm grosime si structura formata din doua straturi exterioare transparente, intre care se introduce
suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic,
formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile de 38×30 mm, excutata cu mijloace informatice, direct pe
suportul cartii de identitate.

ELEMENTE DE PARTICULARIZARE A CARTII DE IDENTITATE:
a) Drapelul: realizat in culorile nationale, avand dimensiunile de 45×7 mm si pozitionarea in partea superioara a cartii de identitate.
b) Stema: realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, avand dimensiunile de 35×25 mm, pozitionata in centrul spatiului rezervat textului.
c) Sigla: desen geometric oval, continand initialele evidentei populatiei – „evp” -, pozitionat sub fotografie si incadrat la stanga de codul structurii emitente si de simbolul judetului, dupa caz, la dreapta;
d) Codul de siguranta, determinat in baza algoritmului realizat prin corelarea datelor inscrise pe cartea de identitate.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinatia de culori si procedeul de imprimare, asigura protectia impotriva falsificarii.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
a) Pozitionare: partea inferioara a cartii de identitate.
b) Dimensiuni: lungime – 102 mm; latime – 17 mm.
c) Continut: tipul documentului, codul tarii emitente, numele si prenumele, numarul documentului, cetatenia, data nasterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fara data nasterii).
– Textul tiparit la imprimarea laser color, cu caracterele alfabetului latin.
2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE este un document cu denumirile rubricilor pretiparite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de personalul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date al M.A.I..
Pe fata documentului sunt pretiparite urmatoarele elemente:
a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusa din doua litere, si numarul, compus din 6 cifre.
Pe verso documentul contine spatiul destinat aplicarii fotografiei titularului, precum si urmatoarele elemente:
a) datele personale:
1. codul numeric personal;
2. numele – semnifica numele de familie;
3. prenumele;
4. prenumele parintilor;
5. locul nasterii;
6. domiciliul.
b) abrevierea denumirii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor emitent sau,
dupa caz, a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date al M.A.I.;
c) termenul de valabilitate;
d) motivul eliberarii;
e) seria, compusa din doua litere, si numarul, compus din 6 cifre;
f) numele si functia persoanei care completeaza cartea de identitate provizorie;
g) semnatura sefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor emitent sau, dupa caz, a directorului general al Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date al M.A.I..
ELEMENTELE DE PARTICULARIZARE A CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII:
a) materialul din care este confectionata: hartie speciala, de culoare bleu, cu filigran reprezentand un model geometric pe care este imprimata, in zona centrala, stema Romaniei;
b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm latime;
c) indicativul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, al Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date al M.A.I., care se aplica prin stantarea fotografiei pe latura din dreapta si prin stampilarea pe banda alba de 7 mm, dupa completarea documentului.

© 2023 Comuna Pechea
Sari la conținut